Super User

Super User

Statut

Naszym głównym celem jest niesienie pomocy innym przez wszechstronną rehabilitację kobiet po leczeniu raka piersi, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji.

STATUT

STOWARZYSZENIA
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI”


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę - POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO „AMAZONKI” i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.


§ 2.

1.     Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) zmiany z 1990 r. Nr 14 poz. 96; z 1996r. Nr 27 poz. 118 oraz Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz posiada osobowość prawną .
2.     Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą miasto Poznań.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

1.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2.     O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.


Rozdział II
Cele i sposoby działania

 § 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.     Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób po leczeniu raka piersi oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.


§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi ułatwiających powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
2.     Świadczenie usług socjalnych i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich.
3.     Programowanie i organizowanie szkoleń dla ochotniczek oraz rozwijanie ruchu samopomocy wśród członków.
4.     Prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i organizowanie kursów, odczytów, szkoleń, wystaw i konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych po przebytej chorobie nowotworowej.
5.     Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
6.     Zaznajomienie społeczeństwa / w tym młodzieży /z problematyką osób po leczeniu raka piersi i możliwościami ich powrotu do normalnego życia.
7.     Włączenie się do wszystkich akcji edukacyjnych promujących ochronę zdrowia, profilaktyki, szczególnie na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji.
8.     Udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem (Reach to Recovery, Europejskiej Koalicji do Walki z Chorobami Nowotworowymi).
9.     Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.
10.     Dyżury „Onkologicznego Telefonu Zaufania”.
11.     Organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych oraz zajęć sportowych.
12.     Prowadzenie działalności usługowej i socjalnej w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej, poradnictwa oraz działalności handlowej środkami służącymi do rehabilitacji medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
13.     Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych.
14.     Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
15.     Prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 8.

1.     Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.”
3.     Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.
4.     Działalność statutowa Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna w zakresie następującym zadań publicznych:
        a/    pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób
        b/    działalności charytatywnej
        c/    ochrony i promocji zdrowia
        d/    działania na rzecz osób niepełnosprawnych
        e/    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z prac
         f/    nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw
        g/    upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku
        h/    upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
         i/    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
         j/    promocji i organizacji wolontariatu
5.     Dochód z działalności odpłatnej może być  przeznaczony tylko na realizację celów statutowych i służy wyłącznie realizacji zadań wymienionych w podpunktach a/,b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/, i/, j/.
6.     Prezes i członkowie Zarządu Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” mogą być zatrudnieni przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” tylko w następujących przypadkach:
        a/    do prowadzenia spraw , których realizacja wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej społecznie funkcji,
        b/    w sytuacji, gdy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9.

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.     Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.


§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.     zwyczajnych;
2.     wspierających;
3.     honorowych.

§ 11.

1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby po leczeniu raka piersi zainteresowane niesieniem pomocy w zakresie procesu rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom przed i po zabiegach operacyjnych.
2.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
3.     Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi.

§ 12.

1.     Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
2.     Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo:
1.     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2.     uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w szczególności w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
3.     zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
4.     korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
5.     odwoływać się do Walnego Zgromadzenia  Członków od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu;
6.     uzyskać od władz informacje o działalności Stowarzyszenia.

§ 14.

1.     Członek wspierający i honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2.     Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

§ 15.

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1.     aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2.     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.     regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, a w przypadku członka wspierającego do regularnego wywiązywania się zdeklarowanych świadczeń.
4.     członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek.

§ 16.

1.     Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
        1)     dobrowolnej rezygnacji przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.
        2)     śmierci członka Stowarzyszenia.
        3)     utraty osobowości prawnej członka wspierającego osoby prawnej.
        4)     utraty praw publicznych.
        5)     uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 12 miesięcy.
        6)     uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych Stowarzyszenia i nie przestrzegania jego postanowień.
7)     pozbawienia praw członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2.     W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 5 i 6 - osoba skreślona z listy członków ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
3.     Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

 § 17.

Władzami Stowarzyszenia są:
1.     Walne Zebranie Członków;
2.     Zarząd;
3.     Komisja Rewizyjna.

§ 18.

1.     Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością oddanych głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.     Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3.     Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne, zwykłą większością głosów.

§ 19.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 20.

1.     Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.     W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą:
        a)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
        b)     z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3.     Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, informując o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem.
4.     Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków ma każdy członek Stowarzyszenia, który nie zalega ze składkami za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
5.     Walne Zgromadzenie Członków może obejmować uchwały przy obecności:
        a)     w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
        b)     w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później do pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 21.

1.     Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.     Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
        a)     z własnej inicjatywy.
        b)     na wniosek Komisji Rewizyjnej.
        c)     w ciągu miesiąca od daty założenia umotywowanego wniosku przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
5.     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
1)     określanie kierunków działań Stowarzyszenia;
2)     uchwalanie Statutu i jego zmian;
3)     uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
4)     uchwalanie budżetu;
5)     wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;
6)     ustalenie zasad płacenia i wysokości składek członkowskich;
7)     nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego;
8)     przyjmowanie sprawozdań, udzielanie absolutorium Zarządowi;
9)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
10)     podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
11)     podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

Zarząd

§ 23.

1.     Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwie osoby: Prezesa lub Wiceprezesa z jednym z członków Zarządu.
2.     Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i członków Zarządu.
3.     Walne Zgromadzenie Członków decyduje o ewentualnym powołaniu Prezydium Zarządu i określa jego kompetencje.
4.     Szczegółowe zasady działania Zarządu (ewentualnie Prezydium) ustala, określa regulamin opracowany przez Zarząd.
5.     Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
6.     Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1.     Realizacja celów Stowarzyszenia, oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
2.     Określanie kierunków działania.
3.     Ustalanie budżetu i preliminarzy.
4.     Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia.
5.     Podejmowanie decyzji o nabyciu lub zbyciu majątku ruchomego lub nieruchomego.
6.     Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
7.     Opracowanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
8.     Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
9.     Prowadzenie ewidencji członków oraz dokumentacji członkowskiej.
10.     Rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Statutu oraz konfliktów między członkami.
11.     Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
12.     Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjmowanie, skreślanie).
13.      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnych Zgromadzeniach Członków.
14.     Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.


Komisja Rewizyjna

§ 25

1.     Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia sprawującą kontrolę nad jego działalnością.
2.     Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza.
3.     Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.
4.     Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)     kontrola działalności Stowarzyszenia;
2)     występowanie do Zarządy lub Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3)     prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
4)      składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5)     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

§ 27.

1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2.     Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
3.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Federacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29.

1.     Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
        a)     składki członkowskie;
        b)     dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
        c)     dotacje;
        d)     darowizny, zapisy, spadki;
        e)     wpływy z działalności statutowej w tym gospodarczej;
        f)     dochody z ofiarności publicznej;
2.     Środki pieniężne niezależne od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na to konto.
3.     Składki powinny być wpłacane regularnie według zasad określonych przez Zarząd.
4.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.     W Stowarzyszeniu zabrania się:
        a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
        b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
        c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
        d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

§ 30.

1.     Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1.     Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów oddanych (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu.
2.     Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia o obradach należy dołączyć projekty stosownych uchwał.
3.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4.     W przypadku nie podjęcia decyzji o przeznaczeniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia majątek przeznaczony zostanie na potrzeby Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski z przeznaczeniem na działalność medyczną z uwzględnieniem onkologii i działalności hospicyjnej.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 32.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.
Do dnia uprawomocnienia się postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji Stowarzyszenia Komitet Założycielski spełnia rolę Zarządu z wszelkimi uprawnieniami wynikającymi ze Statutu.

§ 33.

W terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od uprawomocnienia się postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

 

Czytaj dalej...

Historia

1.X.1991

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Amazonek rozpoczyna swoją działalność pod patronatem Fundacji Społecznej „Ludzie dla Ludzi”. Przewodniczącą zostaje Krystyna Wechmann. Wprowadzona zostaje regularna rehabilitacja fizyczna.

4.XI.1991

Pożar klubu

21.IV.1992

Uroczyste otwarcie odbudowanej po pożarze siedziby Amazonek w Klubie Wioślarskim „Tryton”

Nawiązanie współpracy z psychologiem dr Małgorzatą Adamczak, pierwsze przeszkolone Ochotniczki ruszają na oddziały szpitalne, by wspierać kobiety chore na raka piersi swoim własnym doświadczeniem.

17.XII.1992

Klub przyjmuje nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Amazonek”

II.1993

Towarzystwo Przyjaciół Amazonek przystępuje do Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii

Pierwszy wyjazd na turnus rehabilitacyjny

1994

Pielgrzymka do Włoch do grobu Agaty, patronki wszystkich Amazonek w Katonii na Sycylii

Klub liczy już 200 Amazonek.

Powstają filie klubu poznańskiego – Kalisz, Krotoszyn, Zielona Góra, Gorzów Wlkp.

Zaczynamy uczestniczyć w konferencjach medycznych powiązanych tematycznie z nowotworem piersi

IV.1995

Wydanie pierwszego biuletynu skierowanego do środowiska Amazonek

28.IV-6.V.1995

Turnus rehabilitacyjny w Wągrowcu zakończony I Ogólnopolską Spartakiadą Amazonek. W trakcie turnusu ogłoszono konkurs na nazwę biuletynu skierowanego do środowiska Amazonek, wygrała nazwa „Nasze Życie”.

20-25.V.1995

Wyjazd do Paryża

28.IX.1996

Pierwszy „Bieg ku Zdrowiu” organizowany przez Amazonki, Fundację Społeczną „Ludzie dla Ludzi” oraz Europa Donna na Placu Wolności w Poznaniu.

X.1996

wycieczka do Hiszpanii

IV.1997

15 osobowa grupa polskich Amazonek przebywa na szkoleniu w USA

XI.1997

Ochotniczki otrzymują oficjalne stroje-fartuszki na okoliczność odwiedzania chorych w szpitalu. Pomysł pochodzi z USA.

15-16.XI.1997

Na posiedzeniu regionu w Ustce klub poznański został wybrany klubem wiodącym w regionie pólnocno-zachodnim.

1997

Krystyna Wechmann, założycielka poznańskiego klubu „Amazonek” związana z ruchem walki z rakiem piersi otrzymuje tytuł Kobiety Roku 1997 nadany przez Buisnes and Professional Women’s Club Poznań.

22-23.X.1998

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę

12.XI.1998

Rejestracja w Sądzie Wojewódzkim, uzyskanie osobowości prawnej oraz zmiana nazwy na Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”. W skład Zarządu wchodzą: Krystyna Wechmann – prezes, Łucja Werblińska – wiceprezes, Danuta Szawalla – skarbnik, Janina Jackowiak – sekretarz, Helena Pawlak - członek zarządu.

XI.2000

Remont świetlicy, wyodrębniono część relaksacyjną

24-25.II.2001

Krystyna Wechmann zostaje wybrana Prezesem Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii, której siedziba zostaje przeniesiona do Poznania

30.IX.2001

Obchody X-lecia Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” w Ośrodku Nauki PAN w Poznaniu połączony z festynem „Wygraj z Rakiem” w CH M1

XII.2002

Łucja Werblińska zostaje Wolontariuszem roku 2002 za działalność dobroczynną i społeczną w konkursie organizowanym przez władze miasta Poznania. Grupa Ochotniczek dostaje wyróżnienie.

29-31.08.2003

Mistrzostwa Świata Smoczych Łodzi na Malcie w Poznaniu z udziałem kanadyjskich Amazonek.

21-27.VI.2005

Start poznańskich Amazonek w zawodach Łodzi Smoczych w Vancouver.

2006

Krystyna Wechmann otrzymuje wyróżnienie w konkursie Poznański Wolontariusz Roku.

26.IV.2008

Charytatywny bieg/marsz przeciw rakowi piersi na Malcie zorganizowany przez WCO, Społeczną Fundację „Ludzie dla Ludzi” oraz Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”, inicjatorem którego są lekarze oddziału chirurgii

23.X.2009

W ramach ogólnopolskiej akcji „Zdrowy Nawych – Zdrowe Piersi” odbywa się spotkanie w HOT_elarni**** w Puszczykowie pod Poznaniem. Sprawy organizacyjne w rękach poznanianek.

24.V.2010

Ewakuacja klubu w związku z zagrożeniem powodzią. Siedziba czasowo przeniesiona na ul. Brzozową w Poznaniu.

15.IX.2010

Powrót do wyremontowanej siedziby na ul. Piastowskiej. Przeorganizowano układ w świetlicy, wyodrębniając większy gabinet masażu.

30.IX.2010

Aukcja charytatywna na rzecz poznańskich Amazonek zorganizowana w Hotelu ****IBB Andersia pod honorowym patronatem Prezydenta Poznania przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki” przy wsparciu marki Revitalash oraz Kliniki Estetyki Ciała w ramach promujących profilaktykę raka piersi spotkań „Zdrowy Nawyk-ZdrowePiersi”

16-17.IX.2011

Wyprawa na szczyt Breithorn poznańskiej Amazonki Doroty Grudzińskiej i euro posłanki Parlamentu Europejskiego Soni Jędrzejewskiej w ramach projektu Rope of Solidarity zorganizowanego przez Zonta Club

2012

Zaangażowanie w projekty dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej (kursy komputerowe, kursy j. ang itp.)

21-30.VII.2012

Sześć poznańskich Amazonek bierze udział w trekkingu wokół masywu Mont Blanc

26.VII.2012

Wystawa poznańskich Amazonek autorstwa Katarzyny Piweckiej i Ewy Rzyczniak pt. „Amazonki 2011” prezentowana w Sejmie RP

2012

Udział poznanianek w sesji fotograficznej „Amazonki&Macierzyństwo” autorstwa Katarzyny Piweckiej i Ewy Rzyczniak

18.X.2013

Krystyna Wechmann, Prezes Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” zostaje uhonorowana wyróżnieniem w konkursie Społecznik Roku 2013 Tygodnika Newsweek

26-28.XI.2013

Wystawa Amazonki2011 w Parlamencie Europejskim w Brukseli

11.XII.2013

Danuta Kot otrzymuje tytuł Wolontariusza Roku 2013 w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Poznania. Sekcja Ochotniczek zostaje wyróżniona w tymże konkursie w kategorii zespołowej.

VI.2014

Bardzo aktywny udział Anny Jasińskiej, członkini Zarządu w organizacji akcji „Razem wygrywamy z rakiem piersi”. W Poznaniu zostaje rozegranych 7 meczy piłki nożnej

11-13.IX.2014

Odbywa się XX Ogólnopolska Spartakiada Amazonek połączona z Jubileuszem Federacji. Zmianie uległy dyscypliny sportowe. Podjęta została w tej kwestii współpraca z AWF w Poznaniu

4.XII.2014 Podczas gali Poznański Wolonariusz Roku Zespół Poznańskich Ochotniczek odebrał główną nagrodę w kategorii zespołowej, natomiast Anna Jasińska została wyróżniona w kategorii indywidualnej. Nagordę z rąk pani Marii Remiezowicz, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzedu Miasta Poznania odebrała Anna. Galę zakończył występ artystyczny Meli Koteluk.
18.V.2015


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz wraz z wiceministrem Piotrem Warczyńskim oraz dyrektor Departamentu Analiz i Strategii MZ Barbarą Więckowską wzięli udział w debacie dotyczącej sytuacji pacjentek z nowotworem piersi w Polsce

26.V.-3.VI.2015 Reprezentacja Amazonek brała udział w zawodach łodzi smoczych DRAGON LADY we Florencji, zdobywając liczne wyróżnienia, m.in. pierwsze miejsce w kategorii "osoby ws;pierające".
IV-IX.2015 Treckingi Amazonek - Razem Pokonamy Raka, cały rok obfitował w wyjazdy treckigowe w góry, które odbyły się w 2015 roku, m.in. do Polanicy, Karpacza, Zakopanego.
17-19.IX.2015 Odbyły się warsztaty Malowanie w Plenerze w Sierakowie.
3.X.2015 XVIII Ogólnopolska Pielgrzymkę Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę, w której uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy kobiet i ich bliskich z całej Polski.
6.II.2016  

6 lutego 2016 roku w poznańskiej galerii handlowej City Center odbyło się wydarzenie pod hasłem „Uszczypnij raka” promujące profilaktykę antynowotworową. Event organizowany jest z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w ramach projektu Wielkopolska Onkologia, który realizuje Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, pod patronatem m.in. Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Jedną z atrakcji eventu był wyścig na ergomentrach wioslarskich prowadzony przez Krystynę Wechmann.

9.II.2016

9 lutego 2016 r. Pierwsza Dama gościła w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki Zarządu Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, które przebywają w Warszawie w związku z obchodami Światowego Dnia Chorego. Panie przedstawiły działania na rzecz walki z rakiem piersi, które realizowane są w Klubach Amazonek w całym kraju oraz inicjatywy poprawiające jakość życia Amazonek po leczeniu raka piersi. Spotkanie było również okazją do omówienia dotychczasowych ogólnopolskich kampanii realizowanych przez Federację, a także przedstawienia planów i wyzwań na najbliższy czas.

   

 

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” organizuje Ogólnopolską Spartakiadę Amazonek co roku, poczynając od roku 1995. Podobnie nieprzerwanie od 1998 r. Amazonki z Poznania uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek na Jasną Górę. Systematycznie w klubie jest prowadzona rehabilitacja psychofizyczna (masaże, gimnastyka, relaksacja, rozmowy indywidualne z psychologiem) wzbogacana na przestrzeni lat o nowe formy muzykoterapię, choreoterapię, jogę, tai chi, basen, aquaareobic itp. Klubowiczki regularnie korzystają z oferty poznańskich teatrów. Organizowane są dodatkowe zajęcia jak język angielski, zajęcia plastyczne, obsługa komputera czy treningi pamięci. Członkinie klubu uczestniczą w licznych warsztatach, szkoleniach, spotkaniach integracyjnych czy prelekcjach specjalistów na interesujące tematy organizowanych przez Poznańskie Towarzystwo „Amazonki” oraz Federację Stowarzyszeń „Amazonki”. W klubie aktywnie działa sekcja Ochotniczek (więcej o Ochotniczkach).

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS