Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków PFRON Wyróżniony

Projekt pod nazwą „ XXVIII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK”

Współfinansowany przez PFRON

Poznań, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiot:

„Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu finansowanego w części ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych”.

Zamawiający:

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki”

 1. Piastowska 38

61-556 Poznań

Tel. 61 8333 665

KRS 0000075164

NIP: 783-14-95-516

Regon: 631275027

Adres strony internetowej: http://www.amazonki.poznan.pl/

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status organizacji pożytku publicznego: TAK

Zamawiający nie jest płatnikiem VAT

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania publicznego.:

„XXVIII OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK”

Numer umowy o dofinansowanie: ZZO/000371/15/D z dnia 25 maja 2022 r.

Okres całkowity realizacji projektu: od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Okres podlegający audytowi: od 1 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Koszt projektu w części podlegającej audytowi: 117 800,00 zł, w tym ze środków PFRON: 88 000,00

zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu w części podlegającej audytowi: 117 800,00 zł.

 1. Wprowadzenie
 2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.); z zastrzeżeniem, iż z dniem 1 stycznia

2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

 1. Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 3. Zapytanie prowadzone jest w ramach Projektu „XXVIII Ogólnopolska Spartakiada

Amazonek” współfinansowanego przez PFRON.

III. Cel audytu

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach

realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami

prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

 1. Zakres audytu zewnętrznego.
 2. Audytor dokonuje oceny dokumentów związanych z realizowanym zadaniem/projektem

(w tym dowodów księgowych) w odniesieniu do działań zrealizowanych przez

Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego

założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie. Podczas audytu badana jest

wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w

przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach.

 1. W ramach audytu badane jest w szczególności czy:
 2. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych

związanych z realizacją zadania/projektu;

 1. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach

rachunkowych;

 1. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie

kosztów (faktur VAT lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej)

przedkładane przez Wnioskodawcę do rozliczenia przyznanego dofinansowania;

są zgodne ze stanem faktycznym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i

jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień

sporządzenia ww. dokumentów), a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.

 1. Audyt obejmuje w szczególności:
 2. Weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania,

w tym m.in.:

 1. a) weryfikację (na podstawie reprezentatywnej próby) oryginałów dowodów

księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w

okresie objętym audytem), w tym czy dowody księgowe spełniają warunki

określone w art. 21 oraz art. 22 ustawy o rachunkowości oraz weryfikację opisu

dowodów księgowych (klauzul), wymaganych zgodnie z warunkami umowy;

dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych,

 1. b) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy

zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z

realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji

zadania/projektu),

 1. c) sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z

warunkami wskazanymi w umowie,

 1. d) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy o

rachunkowości, w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu,

 1. e) sprawdzenie, czy w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu

prowadzona jest wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja

księgowa, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób

umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

 1. f) sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy (w szczególności w zakresie

podatku VAT);

 1. Weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji

zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z

dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu;

 1. Weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o

uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1781);

 1. Weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Wnioskodawcę (osiągania

celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w

zadaniu/projekcie;

 1. O ile dotyczy danego Wnioskodawcy – ocenę poprawności udzielania zamówień

publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Wnioskodawca prawidłowo

stosuje ustawę Prawo zamówień publicznych W przypadku Wnioskodawców, którzy nie

są zobligowani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien

obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności oraz – w

przypadku powierzenia wykonania usługi wykonawcy zewnętrznemu – spełnienie zasady

bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu; pod pojęciem „powierzenia wykonania

usługi wykonawcy zewnętrznemu” należy rozumieć sytuację, w której podmiot

prowadzący działalność gospodarczą otrzyma zlecenie na wykonanie usługi i będzie to

zlecenie realizować przy pomocy swoich pracowników;

 1. O ile dotyczy danego Wnioskodawcy – ocenę poprawności stosowania zasady

konkurencyjności zgodnie z warunkami wskazanymi w zasadach realizacji zadania

ustawowego lub w procedurach realizacji programu;

 1. Weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy;
 2. Weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu;
 3. Sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach

oraz usunął uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.

 1. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z „Międzynarodowymi

standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego”, opracowanymi przez The

Institute of Internal Auditors, jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora

finansów publicznych, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i

Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla

jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MR i F z 2016 r. poz. 28).

 1. Audytem zewnętrznym musi być objętych co najmniej 90% kosztów zadania/projektu.
 2. Wymagania dotyczące oferenta
 3. Oferent powinien wykazać się niezbędnym doświadczeniem w zakresie prowadzenia audytu

oraz dysponowaniem osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie

przeprowadzania audytu.

 1. Przez podmioty o niezbędnym doświadczeniu należy rozumieć podmioty:
 2. dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
 3. posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania

zadań/projektów realizowanych w ramach procedury konkursowej zadań zlecanych

finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),

 1. posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości

wykorzystania środków publicznych,

 1. posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu

zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.

 1. Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie

przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.

zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego

zadania/projektu warunki wskazane w ust. 3 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio.

 1. Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu

zobligowany jest do złożenia:

 1. wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków

publicznych, z podaniem źródła (podmiotu/instytucji finansującej) wraz z terminem

ich wykonania,

 1. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,

 1. potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów poświadczających

kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i

doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również

podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie

dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot

ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu stanowi wymóg w

stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi.

 1. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny zadania/projektu powinien być co

najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba

posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

 1. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg

bezstronności i niezależności od badanego Wnioskodawcy. Bezstronność i niezależność nie

jest zachowana, jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający audyt zewnętrzny:

 1. posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Jednostce audytowanej lub

w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w

której ma wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu;

 1. jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym

(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub

pracownikiem Jednostki audytowanej albo jednostki z nią stowarzyszonej,

dominującej, zależnej lub współzależnej;

 1. osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50%

przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki

audytowanej, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią

stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie

dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego audyt;

 1. w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów

stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego;

 1. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego

stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą

zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo

zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby;

 1. jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację, zarządzanie

zadaniem/projektem, który następnie audytuje;

 1. z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności
 2. Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać również

wymóg bezstronności i niezależności od PFRON. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i

niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy z PFRON

osób wykonujących audyt zewnętrzny.

 1. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i

niezależności. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy

Zamawiającym a wykonawcą audytu zewnętrznego. Oświadczenie, o którym mowa w

niniejszym punkcie stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 1. Wyłączeniu podlegają podmioty, które nie będą w stanie świadczyć usługi na podstawie

umowy zlecenia zakończonego wystawieniem faktury albo rachunku.

 1. Wymagania dotyczące raportu
 2. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany będzie do przygotowania

raportu/sprawozdania z audytu. Zamawiający ma prawo do odniesienia się do

raportu/sprawozdania.

 1. Raport/sprawozdanie z audytu zewnętrznego powinien zawierać w szczególności następujące

elementy:

 1. datę sporządzenia raportu/sprawozdania,
 2. nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie/projekt,
 3. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny,
 4. nazwę audytowanego zadania/projektu, numer i datę umowy, która dotyczy

audytowanego zadania/projektu,

 1. całkowitą wartość zadania/projektu w tym całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych, kwotę dofinansowania,
 1. termin realizacji zadania/projektu oraz zwięzły opis audytowanego zadania/projektu,
 2. imiona i nazwiska audytorów uczestniczących w audycie oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 1. termin przeprowadzenia audytu zewnętrznego,
 2. okres objęty audytem zewnętrznym,
 3. cel audytu zewnętrznego,
 4. zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego, w tym zestawienie dokumentów (wystawca, rodzaj, numer dokumentu, kwota kosztu kwalifikowanego), które zostały poddane badaniu,
 1. podjęte działania i zastosowane techniki audytu zewnętrznego,
 2. informacja czy badanie audytowe zostało przeprowadzone na podstawie wszystkich dokumentów, czy też na próbie dokumentów oraz informacja o sposobie doboru próby do zadania audytowego,
 1. ustalenia stanu faktycznego,
 2. wskazanie stwierdzonych problemów w trakcie realizacji zadania/projektu wraz ze wskazaniem ich wagi,
 1. określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 2. uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, ewentualne rekomendacje,
 1. podpisy audytorów sporządzających raport/sprawozdanie.
 2. Wszystkie strony raportu/sprawozdania z przeprowadzonego audytu powinny być ponumerowane i parafowane przez audytora zewnętrznego.
 1. Oferta.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

W ofercie winna być podana CENA BRUTTO za przeprowadzenie audytu

VII. Opis części zamówienia – jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII. Wymagany termin realizacji.

Okres realizacji zlecenia: od 12 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wyłoniony Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 5 dni od dnia wyboru oferty.

 1. Warunki Płatności.

Płatność zostanie zrealizowana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek

bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej

faktury.

 1. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

K1 – Cena – maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt,

K2 – Ilość wykonanych audytów zewnętrznych w zakresie zadań/projektów realizowanych ze środków

publicznych (im większa ilość tym wyższa punktacja przy czym po wykazaniu 10 dalsze audyty nie

będą uwzględniane) – 3 pkt za 1 zrealizowany audyt; maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt,

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).

Ad. 1

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K1- Cena:

K1 = (Cmin:C) x 70

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny

Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert

C – cena badanej oferty

Cena musi być podana w wartości BRUTTO, w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku

rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartość właściwa

zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Ad. 2

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K2 - Ilość wykonanych audytów zewnętrznych

w zakresie zadań/projektów realizowanych ze środków publicznych:

K2 = Ilość wykonanych audytów x 3 pkt, przy czym po wykazaniu 10 dalsze audyty nie będą

uwzględniane

K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium ilości audytów, maksymalnie możliwych do uzyskania 30

pkt

 1. Informacje dodatkowe.
 2. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę (osoby) upoważnione do występowania

w imieniu Wykonawcy.

 1. Zamawiający wybierze ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom przedstawionym

przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

 1. W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela biuro projektu w dni robocze od

poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00, Tel 668 359 109;

 1. Pytania dotyczące zapytania ofertowego można również kierować pisemnie na adres mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Ofertę, kompletną wraz z załącznikami, opatrzoną podpisami i pieczęcią Wykonawcy, należy

złożyć wyłącznie w formie elektronicznej drogą mailową na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za ważne będą uznane wyłącznie oferty złożone w

formancie PDF.

 1. Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59, decyduje data wpływu

na skrzynkę mailową Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”.

 1. Oferty złożone po terminie składania ofert podanym powyżej nie będą brane pod uwagę przy

wyborze oferty najkorzystniejszej.

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu

składania ofert.

 1. Termin związania ofertą wynosi 10 dni od daty otwarcia ofert przez Zamawiającego.
 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani 11 sierpnia 2022 r. poprzez

upublicznienie wyniku postępowania ofertowego na stronie internetowej Poznańskiego

Towarzystwa „Amazonki” http://www.amazonki.poznan.pl/ .

 1. W umowie z Wykonawcą Zamawiający zastrzeże karę umowną na wypadek niewykonania

lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania w wysokości 30% wartości

usługi.

 1. Wykonawca ponosi pełne ryzyko w związku z doręczeniem oferty.
 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość kontaktu i/lub spotkania z wybranymi wykonawcami w

celu uzyskania dodatkowych informacji lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnej weryfikacji ofert,

- unieważnienia procedury ofertowej bez podania przyczyny.

Załącznik do zapytania ofertowego:

 1. Oświadczenie o bezstronności i niezależności oferenta.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

Oświadczenie o bezstronności i niezależności

Przystępując do realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego zadania/projektu (tytuł

zadania/projektu) ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

realizowanego na podstawie umowy numer (numer umowy nadany przez PFRON)

......................................................................................................... z dnia............................................

przez Wnioskodawcę (nazwa Wnioskodawcy) ......................................................................................

................................................................................................................................................................

ja (imię i nazwisko) ................................................................................................................................

jako osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu audytu oświadczam, że spełniam wymóg bezstronności i

niezależności, tj.:

1) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w Jednostce audytowanej lub

w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam

wykonać usługę dotyczącą audytu zewnętrznego zadania/projektu;

2) nie jestem i nie byłem(-am) w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem),

członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Jednostki audytowanej

albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;

3) nie osiągnąłem(-am), chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50%

przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Jednostki audytowanej, jednostki wobec

niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub

współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalności podmiotu przeprowadzającego

audyt;

4) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyłem(-am) w sporządzaniu dokumentów stanowiących

przedmiot audytu zewnętrznego;

5) nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie

jestem związany(-a) z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą

w organach nadzorczych Jednostki audytowanej albo zatrudniającą przy prowadzeniu audytu

takich osób;

6) nie jestem i nie byłem(-am) zaangażowany(-a) w planowanie, realizację, zarządzanie

zadaniem/projektem, którego dotyczy audyt;

7) nie pozostaję w stosunku pracy lub zlecenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych;

8) nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków

bezstronności i niezależności.

 

Podpis osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu audytu

Data i miejsce

Zaloguj się, by skomentować